می 28, 2024

سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی

شورایعالی فضای مجازی

www.competitionlaw.ir

مصوبه جلسه شماره ۸۷ کمیسیون عالی تنظیم مقررات (شورایعالی فضای مجازی)

مقدمه

توسعه سکوهای فضای مجازی، به واسطه ایجاد تحول در ماهیت محصولات و خدمات ارائه شده به کاربران و فرآیندهای تولید، توزیع، تبلیغ و …، اقتصاد جوامع را دستخوش تغییرساخته و تأثیر شگرفی بر فرآیند شکل گیری کسب وکارهای جدید و توانایی رشد و توسعه آنها در بازار این سکوها داشته است. حفظ رقابت و مبارزه با انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی به واسطه ویژگیهایی که آنها را از بازارهای سنتی ارائه کالاها و خدمات متمایز میسازد، نیازمند تدوین الزامات و راه حل های جدید است. کسب وکارهای فضای مجازی به واسطه نفوذ آسان بر گستره وسیعی از کاربران و امکان کنترل قابل توجه بر داده های آنها، بهره گیری از اثرات شبکه ای[۱] قدرتمند، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس[۲] (پایین بودن هزینه عملیاتی افزودهشدن یک کاربر به سکو)، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه قلمرو[۳] (پایین بودن هزینه ورود به بازارهای همجوار) و تحمیل هزینه های شناختی[۴] بر کاربران به هنگام جابه جایی میان سکوها (به واسطه ایجاد وابستگی) که امروزه از مهمترین عوامل تعیین کننده قدرت بازار به شمار می آیند، نگرانی هایی جدی در خصوص کاهش رقابت پذیری بازار، شکل گیری و تقویت انحصارها و چالشهایی چون حفاظت از کاربران و حفظ حریم خصوصی آن ها ایجاد نموده اند.

در این مستند الزامات حاکم بر فعالیت کسب وکارها در زیست بوم سکوهای فضای مجازی، با هدف فراهم آوردن محیط کسب وکار رقابتی و به دور از انحصار که متضمن تحقق منافع حداکثری برای کاربران ،کسب وکارها و تنظیم گران بخشی خواهد بود، تعیین شده است.


[۱] Network Effects 

[۲] Economy of Scale 

[۳] Economy of Scope

[۴] Cognitive Costs